مدیریت آموزش و پرورش شهرستان پیشوا
دو شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲ (۱۴۰۲/۰۷/۱۰)
Monday , (2023/10/2)
سرویس های میز خدمت

گزارشات مردمی

فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید


آدرس: پیشوا خیابان دکترشریعتی کوی آموزش وپرورش
تلفن : 02136721000 نمابر : 02136721008
کدپستی : 3381613117 
ایمیل:eorg1287@medu.gov.ir
Copyright © 1402 Shakhes Rayane Sepahan
Ver : (7)
Email : Poshtibani@ShakhesRayane.ir