مدیریت آموزش و پرورش شهرستان پیشوا
دو شنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ (۱۴۰۱/۰۷/۰۴)
Monday , (2022/9/26)
سرویس های میز خدمت

ثبت شكایت

فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید


آدرس: پیشوا خیابان دکترشریعتی کوی آموزش وپرورش
تلفن : 02136721000 نمابر : 02136721008
کدپستی : 3381613117 
ایمیل:eorg1287@medu.gov.ir
Copyright © 1399 Shakhes Rayane Sepahan
Ver : (6.4.7)
tell : 031-33383841
Email : Poshtibani@ShakhesRayane.ir